Velg fagområde:
 
> Arverett
> Bolig/husleie
> Borettslag
> Dyrehold
> Ekspropriasjon
> Erstatning
> Familierett
> Forbrukerrett
> Foreningsrett
> Forsikring
> Friluftsliv
> Helse/sosialret..
> IKT/internett
> Jakt og våpen
> Naborett
Neste
 
Finn din advokat
 
Få tilbud
 
  § Fagområde: Forsikring

Forsikringsklagekontoret

Det hender det at du som forsikringstaker mener du ikke har fått de ytelser du har krav på fra ditt forsikringsselskap. Selskapet avslår f.eks. kravet som "ikke dekningsmessig", avkorter kravet ditt fordi det hevder at du har opptrådt grovt uaktsomt eller brutt en sikkerhetsforskrift, eller du synes du ikke får fullt oppgjør. I slike tilfeller er forsikrings-klagekontoret (FKK) et sted å henvende seg for å få undersøkt og vurdert saken din.
I denne artikkelen får du vite mer FKK's kompetanse og saksbehandling.

Utfyll skjema og motta tre tilbud, fra tre forskjellige advokater

Oppdragsbeskrivelse:

Navn:
Evt. firmanavn:
Telefon:
E-mail:
Postnr. & by:
 
 

Av advokat Ole Christian Høie

Gratis
En av fordelene ved bruk av FKK er at det er gratis, og samtidig henvender du deg til noen som kan mye forsikringsrett. FKK behandler alle typer forsikringsklager for både forbrukere og næringsdrivende. FKK ble opprettet i 1971 ved avtale mellom Forbrukerrådet og Norges Forsikrings-forbund. En av ulempene med FKK er at i saker hvor man er uenig om hva som rent faktisk har skjedd, eller i saker som gjelder rene verdivurderinger, kan det være vanskelig for FKK å bistå. Om du ikke når frem via FKK, eller saken er av svært stort omfang eller stor betydning, vil det ofte være nødvendig med bistand fra advokat.

Ingen avgjørelsesmyndighet
FKK har ingen avgjørelsesmyndighet, men kan anmode selskapene om å omgjøre sine avgjørelser. Fører ikke dette frem, gir FKK råd om hvordan saken eventuelt kan forfølges videre. Hvis du får et svar fra selskapet som du ikke forstår eller aksepterer, er det kontorets oppgave å undersøke saken nærmere. Du kan få hjelp til å få forklart saken bedre overfor selskapet, eller FKK kan ta den opp med selskapet for å få til en løsning.

Forsikringsskadenemnda og Avkortningsnemnda
Hvis FKK's hjelp ikke løser tvisten, kan saken legges frem for Forsikringsskadenemnda, som behandler saker som gjelder forståelsen av forsikringsvilkår eller lov. Alternativt kan saken legges frem for Avkortningsnemnda, som blandt annet behandler saker hvor selskapet vil avslå eller redusere erstatningen.

I disse to nemndene sitter formenn som er høyt kvalifiserte jurister, forbrukerrepresentanter og representanter for selskapene.  Formennene vil ha avgjørende stemme dersom nemndene ellers deler seg I sine syn. Nemnduttalelsene er heller ikke mer enn rådgivende for selskapene, men blir sikkert ofte fulgt. Noe av den senere tids problem synes å være en stadig større uvilje fra selskapenes side til å akseptere nemnduttalelsene.  Skulle en nemnduttalelse gå deg imot, kan den uansett bringes inn for domstolene for overprøving.

En av nemndenes viktige oppgaver er å avgi uttalelser som kan legges til grunn for selskapenes videre praksis i lignende saker.  Uttalelsene offentliggjøres i anonymisert form. 

Mekling
Noen saker er for kompliserte eller omfangsrike til at de egner seg for den skriftlige behandlingen som ellers kjennetegner arbeidet ved FKK og i nemndene. Før slike saker avvises fra behandling ved kontoret, vil FKK vurdere om de kan løses ved mekling.

Forutsetningen for dette er at begge parter er mer interessert i å løse konflikten enn i å få en prinsipiell dom til bruk i lignende saker for ettertiden.  FKK's oppgave er her å legge forholdene til rette for mekling under ledelse av en kompetent mekler.

Kontaktopplysninger
FKK har et eget nettsted, www.forsikringsklagekontoret.no. Her får du nærmere informasjon om hva slags opplysninger de ønsker for å behandle en sak så raskt og effektivt som mulig, samt kontaktopplysninger. Du kan også bestille brosjyremateriell som kort og presist omhandler tilbudene FKK kan by på. 

Publisert 01.11.02.

 
Artikkelarkiv:
Forsikringsklagekontoret»
Forsikringspoliser og sikring av verdier»
Forsikringsselskapet - din venn eller fiende?»
Reiseforsikring – Hvilke rettigheter har du?»
Vis alle artikler innen "PRIVATJUSS" >
Tilpasset søk

« Tilbake Bookmark and Share  

Copyright © Jusstorget.no/ Back Office Partner AS. All rights reserved.
Betingelser for bruk av nettstedet (disclaimer) / personvern
.