Velg fagområde:
 
> Arbeidsrett
> Eiendom
> Ekspropriasjon
> Erstatning
> Franchiserett
> IKT/internett
> Kjøp og salg
> Konkurranserett
> Konkurs/gjeldsf..
> Odelsrett
> Opphavs-/åndsre..
> Penger/inkasso
> Sameie
> Selskapsrett
> Skatt/avgift
Neste
 
Finn din advokat
 
Få tilbud
 
  § Fagområde: Selskapsrett

Styreansvaret i et aksjeselskap

Styremedlemmene kan pådra seg både erstatnings- og strafferetslig ansvar. Her får du informasjon om hvilke regler som gjelder, og hva du bør gjøre for å unngå slikt ansvar.

Utfyll skjema og motta tre tilbud, fra tre forskjellige advokater

Oppdragsbeskrivelse:

Navn:
Evt. firmanavn:
Telefon:
E-mail:
Postnr. & by:
 
 

Av advokat og ansv. red. Jusstorget.no, Carl F. Kjeldsberg

Erstatningsansvaret
Erstatningsansvaret fremgår av aksjelovens kap 17 .
Alle medlemmer av et selskaps styre eller bedriftsforsamling, også ansatterepresentantene, kan bli erstatningsansvarlige for sine  handlinger eller unnlatelser som tillitsvalgte.
Erstatningsansvar kan oppstå for tap påført  selskapet, selskapets aksjonærer og utenforstående. For å bli ansvarlig må man ha utvist forsett (”med vitende og vilje”) eller uaktsomhet (”burde ha skjønt”).

Aktsomhetskravet er spesielt strengt på de områder hvor aksjeloven presiserer styrets plikter og ansvar.

Dette gjelder f.eks. §§ 3-4 og 3-5 om at styret må sørge for at virksomheten må være tilpasset kapitalgrunnlaget, § 8-1(4) om at utdeling av aksjeutbytte må være forenlig med god forretningsskikk, § 6-12 om forsvarlig organisering av virksomheten, fastsettelse  av planer og budsjetter og at virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er under betryggende kontroll.

I § 6-13 presiseres det at styret også plikter å føre tilsyn med den daglige ledelse og virksomheten for øvrig.

Straffeansvaret
Straffeansvaret fremgår av aksjelovens kap. 19 .
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av aksjelovens bestemmelser kan også medføre straffeansvar. Vanligvis ilegges bøter, men under skjerpende omstendigheter kan man dømmes til fengsel i inntil 1 år.

I tillegg er det en mer generell straffebestemmelse som rammer grov uforstand i tjenesten. Denne anvendes dersom det ikke er noen konkret bestemmelse i aksjeloven som er overtrådt.

Hva skal styremedlemmer gjøre for å unngå erstatnings eller straffeansvar?
Det skal en del til for å bli erstatningsansvarlig, og mer til for å pådra seg straffeansvar. Bruker man sunn fornuft, følger god forretningsskikk, og engasjerer seg i styrearbeidet, har man kommet langt. Det tilbys også en rekke kurs i styrearbeid, som det kan være lurt å ta.Man kan også tegne styreansvarsforsikring.

Et styre skal først og fremst jobbe med strategier og planer, men kontrolloppgavene som er skissert foran må ikke glemmes. Derfor kan det være lurt å lage en styreplan hvor styrets kontrolloppgaver settes på agendaen med jevne mellomrom, slik at man ikke glemmer disse punktene.

Skal man være fri ansvaret er det ikke nok å si i ettertid at man egentlig var uenig i den/ de beslutninger som ble tatt/ ikke tatt. Det må fremgå av styreprotokollen at man var uenig. Alle styremedlemmer kan forlange protokolltilførsel.

Det enkelte styremedlem kan kreve at daglig leder skal redegjøre for bestemte saker. Han/ hun kan også kreve at det iverksettes de undersøkelser som er nødvendig for at styret skal kunne oppfylle sine oppgaver.

Det er imidlertid ofte slik at det ikke bare er én enkelt disposisjon fra styret som medfører ansvar, men mange disposisjoner i sammenheng. Mener man at kursen styret velger bærer galt av sted, bør man trekke seg fra styret. En slik beslutning tar styremedlemmet selv, og gjelder fra varsel er gitt til styret. Det er viktig å sørge for at fratredenen blir varslet til Foretaksregisteret. Dette kan gjøres via Internett .

Det nytter ikke for et styremedlem å dekke seg bak selskapets revisor. Selv om revisor har godkjent en transaksjon eller et årsregnskap, har det enkelte styremedlem et selvstendig ansvar. Revisors ansvar vurderes ikke etter aksjelovens regler, men etter reglene i revisorloven om god revisjonsskikk.


Man bør derfor tenke seg grundig om før man sier ja til å være styrerepresentant. Men det er lærerikt og stimulerende å sitte i styret for den som liker utfordringer.

Uansett om man sitter som representant for de ansatte eller eierne i et styre,- det er selskapets interesser styret skal ivareta, ikke den enkelte interessegruppe.

Opprettet 02.10.2000.
Sist oppdatert 28.03.2011.


Om vilkårene for erstatnings og straffeansvar som styremedlem i aksjeselskap. 
Artikkelarkiv:
Aksjeeierboken - opretting og ajourføring»
Aksjeopsjoner - hva skjer med disse ved en fusjon?»
Aksjerett for nybegynnere»
Aksjonæravtaler»
Ansattes representasjonsrett i styre- og bedriftsforsamling»
Elektronisk kommunikasjon i selskaper»
Endring av vedtektene i aksjeselskaper»
Etablering av næringsvirksomhet - hvilken selskapsform skal jeg velge?»
Europeiske selskaper (SE - selskaper) - ny lov»
Forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer»
Fusjon mellom selskaper - en oversikt»
Generalforsamlingen må avholdes innen 30. juni»
Gransking av misligheter i virksomheter»
Hvordan bør styret forholde seg i en insolvenssituasjon?»
Ikke lenger revisjonsplikt for små aksjeselskaper»
Kompetanse- og habilitetsregler i aksjeselskap»
Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)»
Nå trenger du bare 30.000 kr for å starte AS»
Om aksjeselskapet»
Omsetning av unoterte aksjer - praktisk gjennomføring»
Opphør og sletting av foretak»
Revisjonsplikten»
Skal jeg påta meg styrevervet?»
Stift aksjeselskapet selv!»
Styreansvaret i et aksjeselskap»
Styrearbeidet - en regeloversikt»
Styrebehandling pr. telefon, videokonferanse etc. - juridiske krav»
Styreinstruks»
Tvangsutløsning av mindretallsaksjonærer»
Underhåndsakkord – utenrettslig gjeldsforhandling»
Utsendelse av dokumenter til generalforsamlingen – enklere regler»
Uttak av midler fra eget selskap»
Uttreden fra aksjeselskaper»
Ytelser mellom selskap og aksjonærer - aksjel. § 3-8»
Årsberetningen - hvilke krav stilles?»
Vis alle artikler innen "NÆRINGSJUSS" >
Tilpasset søk

« Tilbake Bookmark and Share  

Copyright © Jusstorget.no/ Back Office Partner AS. All rights reserved.
Betingelser for bruk av nettstedet (disclaimer) / personvern
.