Velg fagområde:
 
> Arbeidsrett
> Eiendom
> Ekspropriasjon
> Erstatning
> Franchiserett
> IKT/internett
> Kjøp og salg
> Konkurranserett
> Konkurs/gjeldsf..
> Odelsrett
> Opphavs-/åndsre..
> Penger/inkasso
> Sameie
> Selskapsrett
> Skatt/avgift
Neste
 
Finn din advokat
 
Follow
Jusstorget on Twitter
 
  § Fagområde: Selskapsrett

Styreinstruks

Aksjelovens pålegger alle selskaper som har ansatterepresentanter i styret å ha en styreinstruks med et nærmere bestemt innhold.
Det kan være fornuftig også for mindre selskaper som ikke har ansatte i styret å utarbeide en slik instruks.
Instruksen er et godt verktøy for både styret og daglig leder for samarbeidet dem imellom.

Av advokat og ansv. red. Jusstorget.no, Carl F. Kjeldsberg

Her er et eksempel på styreinstruks som oppfyller lovens krav:

Styreinstruks Eksempel AS
I medhold av aksjelovens § 6 - 23

1. Styrets oppgaver
Styret skal:

 • Sørge for forsvarlig organisering av Eksempel AS
 • Holde seg orientert om Eksempel AS's økonomiske stilling og påse at virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen er under betryggende kontroll
 • I nødvendig utstrekning fastsette mål og planer for Eksempel AS
 • Føre tilsyn med den daglige ledelse
 • Meddele fullmakt til å tegne selskapets firma

Følgende saker skal styrebehandles:

 • Ansettelse/oppsigelse/avskjed av daglig leder
 • Valg av styreleder
 • Strategiplaner
 • Årsbudsjetter
 • Forslag overfor generalforsamlingen til årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning
 • Forslag overfor generalforsamlingen til utbytte og eventuell annen anvendelse av overskudd/negativt resultat
 • Saker av uvanlig art eller stor betydning. Dette innbefatter investeringer av betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser eller omlegging av driften som vil medføre større endring eller omdisponering av arbeidsstyrken

2. Daglig leders arbeidsoppgaver og plikter overfor styret
Daglig leder skal:

 • Utøve den daglige ledelse av Eksempel AS og følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt
 • Sørge for at Eksempel AS regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte
 • I samråd med styrets leder forberede de saker som skal behandles i styret, jfr. pkt 3.
 • Hver måned sende driftsregnskap med kommentarer til styrets medlemmer
 • Dersom styret krever det, gi styret eller det enkelte medlem en nærmere redegjørelse om konkrete saker
 • Delta i styrets saksbehandling. Styret kan bestemme at daglig leder skal fratre i enkeltsaker

3. Innkalling og møtebehandling

 • Daglig leder skal sørge for at innkalling med nødvendig grunnlag for å behandle sakene på møtet, sendes styrets medlemmer senest en uke før styremøtet
 • Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller pr. telefon.
 • Styret skal ha en årsplan over de ordinære styremøtene
 • Det skal føres protokoll over styremøtene

Sted, dato
Underskrifter

--------------------------

Publisert 23.04.01

Annonse:
Prøv e-conomic regnskapsprogram gratis
Prøv 2 uker gratis. Du får full tilgang til hele faktura-/regnskapsprogrammet.
Klikk her for å komme i gang

Hva som kreves av styreinstruks og eksempel på styreinstruks fro et aksjeselskap AS. 
Artikkelarkiv:
Aksjeeierboken - opretting og ajourføring»
Aksjeopsjoner - hva skjer med disse ved en fusjon?»
Aksjerett for nybegynnere»
Aksjonæravtaler»
Ansattes representasjonsrett i styre- og bedriftsforsamling»
Elektronisk kommunikasjon i selskaper»
Endring av vedtektene i aksjeselskaper»
Etablering av næringsvirksomhet - hvilken selskapsform skal jeg velge?»
Europeiske selskaper (SE - selskaper) - ny lov»
Forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer»
Fusjon mellom selskaper - en oversikt»
Generalforsamlingen må avholdes innen 30. juni»
Gransking av misligheter i virksomheter»
Hvordan bør styret forholde seg i en insolvenssituasjon?»
Ikke lenger revisjonsplikt for små aksjeselskaper»
Kompetanse- og habilitetsregler i aksjeselskap»
Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)»
Nå trenger du bare 30.000 kr for å starte AS»
Om aksjeselskapet»
Omsetning av unoterte aksjer - praktisk gjennomføring»
Opphør og sletting av foretak»
Revisjonsplikten»
Skal jeg påta meg styrevervet?»
Stift aksjeselskapet selv!»
Styreansvaret i et aksjeselskap»
Styrearbeidet - en regeloversikt»
Styrebehandling pr. telefon, videokonferanse etc. - juridiske krav»
Styreinstruks»
Tvangsutløsning av mindretallsaksjonærer»
Underhåndsakkord – utenrettslig gjeldsforhandling»
Utsendelse av dokumenter til generalforsamlingen – enklere regler»
Uttak av midler fra eget selskap»
Uttreden fra aksjeselskaper»
Ytelser mellom selskap og aksjonærer - aksjel. § 3-8»
Årsberetningen - hvilke krav stilles?»
Vis alle artikler innen "NÆRINGSJUSS" >
Tilpasset søk

« Tilbake Bookmark and Share  

Copyright © Jusstorget.no/ Back Office Partner AS. All rights reserved.
Betingelser for bruk av nettstedet (disclaimer) / personvern
.