Velg fagområde:
 
> Arbeidsrett
> Eiendom
> Ekspropriasjon
> Erstatning
> Franchiserett
> IKT/internett
> Kjøp og salg
> Konkurranserett
> Konkurs/gjeldsf..
> Odelsrett
> Opphavs-/åndsre..
> Penger/inkasso
> Sameie
> Selskapsrett
> Skatt/avgift
Neste
 
Finn din advokat
 
Få tilbud
 
  § Fagområde: Selskapsrett

Styreinstruks

Aksjelovens pålegger alle selskaper som har ansatterepresentanter i styret å ha en styreinstruks med et nærmere bestemt innhold.
Det kan være fornuftig også for mindre selskaper som ikke har ansatte i styret å utarbeide en slik instruks.
Instruksen er et godt verktøy for både styret og daglig leder for samarbeidet dem imellom.

Utfyll skjema og motta tre tilbud, fra tre forskjellige advokater

Oppdragsbeskrivelse:

Navn:
Evt. firmanavn:
Telefon:
E-mail:
Postnr. & by:
 
 

Av advokat og ansv. red. Jusstorget.no, Carl F. Kjeldsberg

Her er et eksempel på styreinstruks som oppfyller lovens krav:

Styreinstruks Eksempel AS
I medhold av aksjelovens § 6 - 23

1. Styrets oppgaver
Styret skal:

 • Sørge for forsvarlig organisering av Eksempel AS
 • Holde seg orientert om Eksempel AS's økonomiske stilling og påse at virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen er under betryggende kontroll
 • I nødvendig utstrekning fastsette mål og planer for Eksempel AS
 • Føre tilsyn med den daglige ledelse
 • Meddele fullmakt til å tegne selskapets firma

Følgende saker skal styrebehandles:

 • Ansettelse/oppsigelse/avskjed av daglig leder
 • Valg av styreleder
 • Strategiplaner
 • Årsbudsjetter
 • Forslag overfor generalforsamlingen til årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning
 • Forslag overfor generalforsamlingen til utbytte og eventuell annen anvendelse av overskudd/negativt resultat
 • Saker av uvanlig art eller stor betydning. Dette innbefatter investeringer av betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser eller omlegging av driften som vil medføre større endring eller omdisponering av arbeidsstyrken

2. Daglig leders arbeidsoppgaver og plikter overfor styret
Daglig leder skal:

 • Utøve den daglige ledelse av Eksempel AS og følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt
 • Sørge for at Eksempel AS regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte
 • I samråd med styrets leder forberede de saker som skal behandles i styret, jfr. pkt 3.
 • Hver måned sende driftsregnskap med kommentarer til styrets medlemmer
 • Dersom styret krever det, gi styret eller det enkelte medlem en nærmere redegjørelse om konkrete saker
 • Delta i styrets saksbehandling. Styret kan bestemme at daglig leder skal fratre i enkeltsaker

3. Innkalling og møtebehandling

 • Daglig leder skal sørge for at innkalling med nødvendig grunnlag for å behandle sakene på møtet, sendes styrets medlemmer senest en uke før styremøtet
 • Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller pr. telefon.
 • Styret skal ha en årsplan over de ordinære styremøtene
 • Det skal føres protokoll over styremøtene

Sted, dato
Underskrifter

--------------------------

Publisert 23.04.01

Annonse:
Prøv e-conomic regnskapsprogram gratis
Prøv 2 uker gratis. Du får full tilgang til hele faktura-/regnskapsprogrammet.
Klikk her for å komme i gang

Hva som kreves av styreinstruks og eksempel på styreinstruks fro et aksjeselskap AS. 
Artikkelarkiv:
Aksjeeierboken - opretting og ajourføring»
Aksjeopsjoner - hva skjer med disse ved en fusjon?»
Aksjerett for nybegynnere»
Aksjonæravtaler»
Ansattes representasjonsrett i styre- og bedriftsforsamling»
Elektronisk kommunikasjon i selskaper»
Endring av vedtektene i aksjeselskaper»
Etablering av næringsvirksomhet - hvilken selskapsform skal jeg velge?»
Europeiske selskaper (SE - selskaper) - ny lov»
Forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer»
Fusjon mellom selskaper - en oversikt»
Generalforsamlingen må avholdes innen 30. juni»
Gransking av misligheter i virksomheter»
Hvordan bør styret forholde seg i en insolvenssituasjon?»
Ikke lenger revisjonsplikt for små aksjeselskaper»
Kompetanse- og habilitetsregler i aksjeselskap»
Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)»
Nå trenger du bare 30.000 kr for å starte AS»
Om aksjeselskapet»
Omsetning av unoterte aksjer - praktisk gjennomføring»
Opphør og sletting av foretak»
Revisjonsplikten»
Skal jeg påta meg styrevervet?»
Stift aksjeselskapet selv!»
Styreansvaret i et aksjeselskap»
Styrearbeidet - en regeloversikt»
Styrebehandling pr. telefon, videokonferanse etc. - juridiske krav»
Styreinstruks»
Tvangsutløsning av mindretallsaksjonærer»
Underhåndsakkord – utenrettslig gjeldsforhandling»
Utsendelse av dokumenter til generalforsamlingen – enklere regler»
Uttak av midler fra eget selskap»
Uttreden fra aksjeselskaper»
Ytelser mellom selskap og aksjonærer - aksjel. § 3-8»
Årsberetningen - hvilke krav stilles?»
Vis alle artikler innen "NÆRINGSJUSS" >
Tilpasset søk

« Tilbake Bookmark and Share  

Copyright © Jusstorget.no/ Back Office Partner AS. All rights reserved.
Betingelser for bruk av nettstedet (disclaimer) / personvern
.